OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Milí tradeři,

¨velice si vážíme vašeho zájmu o naše služby v oblasti obchodování na burze. Veškerý obsah, který pro www.latrading.cz tvoříme, je určen právě pro vás, obchodníky, kteří s námi sdílí svoji vášeň pro trading a finanční trhy obecně. Naším cílem je vzájemná a dlouhodobá spolupráce, proto jsou následující obchodní podmínky vytvořeny tak, aby chránili vás i nás před neočekávanými událostmi. Doufáme, že takové události nikdy nenastanou a vy budete našimi spokojenými zákazníky po celou vaši obchodní kariéru.

Účinnost od 1. 1. 2020

Vydáním a zveřejněním nových obchodních podmínek se automaticky nahrazují předešlá znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na produkty a služby (dále pouze Obsah) poskytované webovým portálem www.latrading.cz, jedná se především o odborné články a analýzy v elektronické podobě a další vzdělávací materiály zveřejněné na webu vedeným fyzickou osobou Lukášem Adámkem. Objednáním produktu nebo služby uživatel souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem Obsahu je Lukáš Adámek, se sídlem Sukova třída 1556, Pardubice, 530 02, Česká republika, IČO: 02854643, (dále Poskytovatel). Kontaktní údaje - info@latrading.cz, telefon +420 728 523 941.

1.2. Uživatelem Obsahu je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala Obsah nebo služby Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické formě.

2.2. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro plynulé sledování videoobsahu je nutné vysokorychlostní připojení k internetu.

2.3. Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash.

2.4. Veškerý obsah a díla umístěná na webu www.latrading.cz, například videa, články, online školení a všechny další vytvořené obsahy podléhají autorským právům.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá zákazník provedením platby přes platební portál v návaznosti na zákazníkem zvolený obsah. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Provedením objednávky a následné platby zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí, které jsou uvedeny v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.2 Popis produktu (služby), výčet jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uveden na daném webovém rozhraní prodávajícího.V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je také uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.3 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků a možnosti volby způsobu úhrady kupní ceny. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení nebo náklady telefonního hovoru) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky a provedením platby ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a služeb je třeba z jeho strany splnění technických požadavků – například řádně aktualizovaný software a podobně.V případě použití neaktualizovaného softwaru může dojít k omezení funkcionality.

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

4.3. Cenu produktu, služby/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník prostřednictvím výběru jednoho z platebních způsobů, které jsou nabízeny v prodejním formuláři.

4.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: ČS, Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB - měsíční předplatné

 • V případě zakoupení služby měsíčního předplatného pro jeden z balíčků na portálu www.latrading.cz, zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.
 • Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
 • Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.
 • Jde o automatické strhávání měsíční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 1 měsíc ode dne, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě.
 • V případě zakoupení předplatného jednoho z balíčků na www.latrading.cz s pravidelným fixním měsíčním členským poplatkem využívá prodávající k uhrazení automaticky opakované platby kartou. Zákazník se vyplněním prodejního formuláře zavazuje platit pravidelný fixní poplatek ve výši uvedené na stránce objednávky předplatného a to po celou dobu trvání předplatného a dává souhlas, aby tento poplatek byl automaticky každý měsíc stržený z platební karty zákazníka, kterou byla provedena první úhrada členství, a to po celou dobu trvání předplatného.
 • Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány GOPAY.
 • S údaji jeho platební karty GOPAY nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
 • O nastavení - založení - automaticky opakované platby bude zákazník informován do 2 pracovních dnů na email, který uvedl při objednávce. Vždy 7 dnů před automatickým stržením další platby bude zákazník taktéž emailem o této skutečnosti informován.
 • Zrušení opakované platby. Pokud chce zákazník automaticky opakovanou platbu zrušit, musí tak učinit alespoň 10 kalendářních dnů před stržením platby za předplatné na další období a to zasláním žádosti o zrušení písemně na: info@latrading.cz.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U online vzdělávacích produktů nebo předplatného se dodáním rozumí zpřístupnění uzamčeného nebo skrytého obsahu ze strany prodejce v rámci zákazníkem vytvořeným uživatelským přístupem na webový portál.

5.2. Přístup do uzamčeného nebo skrytého obsahu poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to obratem po provedení platby. Zpřístupnění obsahu je prováděno automaticky na základě webového rozhrání a komunikace s platební bránou. Zpoždění zpřístupnění obsahu tak může vzniknout pouze díky technické chybě a v takovém případě musí zákazník kontaktovat Poskytovatele na emailové adrese podpora@latrading.cz. Obsah mu po zkontrolování provedení platby bude obratem zpřístupněn.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (jak hardware, tak software) je odpovědný sám Uživatel.

6.2. Uživatel se zavazuje dodržovat Autorská práva.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet. Obvykle je ale Uživateli obsah zpřístupněn obratem po provedení platby přes platební bránu.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat autorská práva.

7.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

 - jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

 - na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

7.6. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

7.7. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

7.8. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Spolu s ním prosím zašlete také číslo objednávky, jméno a datum nákupu.
 • Tyto informace prosím zašlete na e-mail: podpora@latrading.cz.
 • Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/službu Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do uzamčeného nebo skrytého obsahu portálu.

8.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV A DOBRÉHO JMÉNA POSKYTOVATELE

9.1. On-line obsah a webináře jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit toto dílo dále třetím stranám jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line školení a živých přenosů na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line školení nebo živého přenosu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

9.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line školení a přenosů umístěna.

9.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line obsahu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovali pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, a to v rozsahu, jako by se zneužití dopustil sám.

9.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč.

9.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalého soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč.

9.7. Provozovatel webových stránek Lukáš Adámek může použít vaše jméno, logo, obrázky a vaše veřejné příspěvky pro popsání produktů a služeb, které vám poskytuje ve svých reklamních a propagačních materiálech. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných forech, chatech, živých vysílání, Skype rozhovorech a konferencí nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem společnosti. Společnost může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez vašeho potvrzení nebo náhrady pro vás.

10. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K OBSAHU

10.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

10.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze.

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

10.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti obchodování s finančními deriváty na akciových indexech. Informace, které zprostředkovávají mentoři on-line programů a obsahu portálu jsou pouze návody a osobními názory. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

11.2. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

12. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI VÝDĚLKŮ

Souhlasíte, že jsme vám nedali žádné sliby, projekce, garance, návrhy nebo jakékoli jiné garance o vašich budoucích výdělcích nebo že si vyděláte nějaké peníze tím, že si objednáte produkty a služby z portálu www.latrading.cz Lukáše Adámka.

Jakékoliv výsledky výdělků nebo jakékoli příklady výdělků jsou pouze odhady, co je možné vydělat. Není zde žádná jistota a garance, že vyděláte a dosáhnete podobných výsledků jako v příkladech.

Není zde žádná jistota, že předchozích výdělků lze dosáhnout i v budoucnu. Není zde jistota dosažených výsledků ani na základě získaných informací, obsahu, strategií, které prezentujeme na našich webech.

Výsledky, které vidíte na našich webech, v prezentacích nebo webinářích a videích se nedají považovat za "průměrné". Jsou výjimečné a neexistuje žádná záruka, že se vám jich podaří dosáhnout. Můžete mít výsledky horší i lepší.

Ekonomika, kde podnikáme a obchodujeme ve vlastní zemi i na mezinárodních trzích vytváří nejistotu a ekonomický risk. Ekonomická recese nebo deprese může negativně ovlivnit vaše výdělky a výsledky vytvořené službou a produkty od Lukáše Adámka.

Váš úspěch používáním informací nebo strategií, které jsou umístěni na portálu www.latrading.cz záleží na spoustě faktorech. V žádném případě nemůžeme vědět, jak se vám bude dařit, protože neznáme vás, vaše okolí, vaši pracovní etiku, vaše odhodlání, vaši motivaci, vaše touhy a vaše dovednosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že vyděláte, že se vám bude dařit tak jako teď a že dosáhnete vůbec nějakých výdělků.

Nezodpovídáme za žádné vaše ztráty nebo výsledky použitím jakéhokoliv obsahu na portálu www.latrading.cz.

13. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

13.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

13.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na podpora@latrading.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

13.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

13.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

13.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

14.2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

14.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

14.5. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

14.6. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

14.7. Tyto Obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

14.8. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu). 

lukáš adámek trading

Lukáš Adámek se věnuje price-action obchodování akciových indexů již od roku 2012. Na základě svých zkušeností a znalostí vytvořil projekt LAT, jehož posláním je sdílení obchodů, analýz, rad a zkušeností v podobě článků a videopříspěvků širší veřejnosti. Pokud hledáte průvodce na vaší cestě ke konzistentnímu price-action tradingu a chcete se vyhnout zbytečným chybám, LAT je tu pro vás.

2022 © | LATRADING.cz | Webdesign fenomen | GDPR | Obchodní podmínky | Administrace